Salmos 137

1 א על נהרות בבל--שם ישבנו גם-בכינו    בזכרנו את-ציון

2 ב על-ערבים בתוכה--    תלינו כנרותינו

3 ג כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר--    ותוללינו שמחה שירו לנו    משיר ציון

4 ד איך--נשיר את-שיר-יהוה    על אדמת נכר

5 ה אם-אשכחך ירושלם--    תשכח ימיני

6 ו תדבק-לשוני לחכי--    אם-לא אזכרכי אם-לא אעלה את-ירושלם--    על ראש שמחתי

7 ז זכר יהוה לבני אדום--    את יום ירושלם האמרים ערו ערו--    עד היסוד בה

8 ח בת-בבל    השדודה אשרי שישלם-לך--    את-גמולך שגמלת לנו

9 ט אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך--    אל-הסלע

Capítulos

Bíblias