Salmos 14

1 א למנצח לדוד אמר נבל בלבו    אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה--    אין עשה-טוב

2 ב יהוה--    משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל--    דרש את-אלהים

3 ג הכל סר יחדו נאלחו    אין עשה-טוב--אין גם-אחד

4 ד הלא ידעו כל-פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו

5 ה שם פחדו פחד    כי-אלהים בדור צדיק

6 ו עצת-עני תבישו    כי יהוה מחסהו

7 ז מי יתן מציון    ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל

Capítulos

Bíblias