Salmos 140

1 א למנצח מזמור לדוד

2 ב חלצני יהוה מאדם רע    מאיש חמסים תנצרני

3 ג אשר חשבו רעות בלב    כל-יום יגורו מלחמות

4 ד שננו לשונם כמו-נחש    חמת עכשוב--תחת שפתימו סלה

5 ה שמרני יהוה מידי רשע--    מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו    לדחות פעמי

6 ו טמנו גאים פח לי--    וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל מקשים שתו-לי    סלה

7 ז אמרתי ליהוה אלי אתה    האזינה יהוה קול תחנוני

8 ח יהוה אדני עז ישועתי    סכתה לראשי ביום נשק

9 ט אל-תתן יהוה מאויי רשע    זממו אל-תפק ירומו סלה

10 י ראש מסבי--    עמל שפתימו יכסומו (יכסימו)

11 יא ימיטו (ימוטו) עליהם גחלים    באש יפלם במהמרות בל-יקומו

12 יב איש לשון בל-יכון בארץ    איש-חמס רע--יצודנו למדחפת

13 יג ידעת (ידעתי)--כי-יעשה יהוה דין עני    משפט אבינים [ (Psalms 140:14) יד  אך צדיקים יודו לשמך    ישבו ישרים את-פניך ]

Capítulos

Bíblias