Salmos 141

1 א מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי    האזינה קולי בקראי-לך

2 ב תכון תפלתי קטרת לפניך    משאת כפי מנחת-ערב

3 ג שיתה יהוה שמרה לפי    נצרה על-דל שפתי

4 ד אל-תט-לבי    לדבר רע להתעולל עללות    ברשע-- את-אישים    פעלי-און ובל-אלחם    במנעמיהם

5 ה יהלמני צדיק חסד    ויוכיחני-- שמן ראש    אל-יני ראשי כי-עוד ותפלתי    ברעותיהם

6 ו נשמטו בידי-סלע שפטיהם    ושמעו אמרי כי נעמו

7 ז כמו פלח ובקע בארץ--    נפזרו עצמינו לפי שאול

8 ח כי אליך יהוה אדני עיני    בכה חסיתי אל-תער נפשי

9 ט שמרני--מידי פח יקשו לי    ומקשות פעלי און

10 י יפלו במכמריו רשעים    יחד אנכי עד-אעבור

Capítulos

Bíblias