Salmos 142

1 א משכיל לדוד בהיותו במערה    תפלה

2 ב קולי אל-יהוה אזעק    קולי אל-יהוה אתחנן

3 ג אשפך לפניו שיחי    צרתי לפניו אגיד

4 ד בהתעטף עלי רוחי--    ואתה ידעת נתיבתי בארח-זו אהלך--    טמנו פח לי

5 ה הביט ימין וראה--    ואין-לי מכיר אבד מנוס ממני    אין דורש לנפשי

6 ו זעקתי אליך    יהוה אמרתי אתה מחסי    חלקי בארץ החיים

7 ז הקשיבה אל-רנתי--    כי-דלותי-מאד הצילני מרדפי--    כי אמצו ממני [ (Psalms 142:8) ח  הוציאה ממסגר נפשי--    להודות את-שמך בי יכתרו צדיקים--    כי תגמל עלי ]

Capítulos

Bíblias