Salmos 144

1 א לדוד  ברוך יהוה צורי--    המלמד ידי לקרב אצבעותי    למלחמה

2 ב חסדי ומצודתי    משגבי ומפלטי-לי מגני ובו חסיתי    הרודד עמי תחתי

3 ג יהוה--מה-אדם ותדעהו    בן-אנוש ותחשבהו

4 ד אדם להבל דמה    ימיו כצל עובר

5 ה יהוה הט-שמיך ותרד    גע בהרים ויעשנו

6 ו ברוק ברק ותפיצם    שלח חציך ותהמם

7 ז שלח ידיך ממרום    פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר

8 ח אשר פיהם דבר-שוא    וימינם ימין שקר

9 ט אלהים--שיר חדש אשירה לך    בנבל עשור אזמרה-לך

10 י הנותן תשועה למלכים    הפוצה את-דוד עבדו--מחרב רעה

11 יא פצני והצילני    מיד בני-נכר אשר פיהם דבר-שוא    וימינם ימין שקר

12 יב אשר בנינו כנטעים--    מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית--    מחטבות תבנית היכל

13 יג מזוינו מלאים--    מפיקים מזן אל-זן צאוננו מאליפות מרבבות--    בחוצותינו

14 יד אלופינו מסבלים    אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו

15 טו אשרי העם שככה לו    אשרי העם שיהוה אלהיו

Capítulos

Bíblias