Salmos 145

1 א תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך    ואברכה שמך לעולם ועד

2 ב בכל-יום אברכך    ואהללה שמך לעולם ועד

3 ג גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר

4 ד דור לדור ישבח מעשיך    וגבורתיך יגידו

5 ה הדר כבוד הודך--    ודברי נפלאתיך אשיחה

6 ו ועזוז נוראתיך יאמרו    וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה

7 ז זכר רב-טובך יביעו    וצדקתך ירננו

8 ח חנון ורחום יהוה    ארך אפים וגדל-חסד

9 ט טוב-יהוה לכל    ורחמיו על-כל-מעשיו

10 י יודוך יהוה כל-מעשיך    וחסידיך יברכוכה

11 יא כבוד מלכותך יאמרו    וגבורתך ידברו

12 יב להודיע לבני האדם--גבורתיו    וכבוד הדר מלכותו

13 יג מלכותך מלכות כל-עלמים    וממשלתך בכל-דור ודר

14 יד סומך יהוה לכל-הנפלים    וזוקף לכל-הכפופים

15 טו עיני-כל אליך ישברו    ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו

16 טז פותח את-ידך    ומשביע לכל-חי רצון

17 יז צדיק יהוה בכל-דרכיו    וחסיד בכל-מעשיו

18 יח קרוב יהוה לכל-קראיו--    לכל אשר יקראהו באמת

19 יט רצון-יראיו יעשה    ואת-שועתם ישמע ויושיעם

20 כ שומר יהוה את-כל-אהביו    ואת כל-הרשעים ישמיד

21 כא תהלת יהוה ידבר-פי    ויברך כל-בשר שם קדשו--לעולם ועד

Capítulos

Bíblias