Salmos 147

1 א הללו-יה כי-טוב זמרה אלהינו--    כי-נעים נאוה תהלה

2 ב בונה ירושלם יהוה    נדחי ישראל יכנס

3 ג הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם

4 ד מונה מספר לכוכבים    לכלם שמות יקרא

5 ה גדול אדונינו ורב-כח    לתבונתו אין מספר

6 ו מעודד ענוים יהוה    משפיל רשעים עדי-ארץ

7 ז ענו ליהוה בתודה    זמרו לאלהינו בכנור

8 ח המכסה שמים בעבים--    המכין לארץ מטר המצמיח הרים    חציר

9 ט נותן לבהמה לחמה    לבני ערב אשר יקראו

10 י לא בגבורת הסוס יחפץ    לא-בשוקי האיש ירצה

11 יא רוצה יהוה את-יראיו--    את-המיחלים לחסדו

12 יב שבחי ירושלם את-יהוה    הללי אלהיך ציון

13 יג כי-חזק בריחי שעריך    ברך בניך בקרבך

14 יד השם-גבולך שלום    חלב חטים ישביעך

15 טו השלח אמרתו ארץ    עד-מהרה ירוץ דברו

16 טז הנתן שלג כצמר    כפור כאפר יפזר

17 יז משליך קרחו כפתים    לפני קרתו מי יעמד

18 יח ישלח דברו וימסם    ישב רוחו יזלו-מים

19 יט מגיד דברו ליעקב    חקיו ומשפטיו לישראל

20 כ לא עשה כן לכל-גוי--    ומשפטים בל-ידעום הללו-יה

Capítulos

Bíblias