Salmos 148

1 א הללו-יה הללו את-יהוה מן-השמים    הללוהו במרומים

2 ב הללוהו כל-מלאכיו    הללוהו כל-צבאו

3 ג הללוהו שמש וירח    הללוהו כל-כוכבי אור

4 ד הללוהו שמי השמים    והמים אשר מעל השמים

5 ה יהללו את-שם יהוה    כי הוא צוה ונבראו

6 ו ויעמידם לעד לעולם    חק-נתן ולא יעבור

7 ז הללו את-יהוה מן-הארץ--    תנינים וכל-תהמות

8 ח אש וברד שלג וקיטור    רוח סערה עשה דברו

9 ט ההרים וכל-גבעות    עץ פרי וכל-ארזים

10 י החיה וכל-בהמה    רמש וצפור כנף

11 יא מלכי-ארץ וכל-לאמים    שרים וכל-שפטי ארץ

12 יב בחורים וגם-בתולות    זקנים עם-נערים

13 יג יהללו את-שם יהוה--    כי-נשגב שמו לבדו הודו    על-ארץ ושמים

14 יד וירם קרן לעמו    תהלה לכל-חסידיו-- לבני ישראל    עם קרבו הללו-יה

Capítulos

Bíblias