Salmos 149

1 א הללו-יה שירו ליהוה שיר חדש    תהלתו בקהל חסידים

2 ב ישמח ישראל בעשיו    בני-ציון יגילו במלכם

3 ג יהללו שמו במחול    בתף וכנור יזמרו-לו

4 ד כי-רוצה יהוה בעמו    יפאר ענוים בישועה

5 ה יעלזו חסידים בכבוד    ירננו על-משכבותם

6 ו רוממות אל בגרונם    וחרב פיפיות בידם

7 ז לעשות נקמה בגוים    תוכחות בלאמים

8 ח לאסר מלכיהם בזקים    ונכבדיהם בכבלי ברזל

9 ט לעשות בהם משפט כתוב--    הדר הוא לכל-חסידיו הללו-יה

Capítulos

Bíblias