Salmos 16

1 א מכתם לדוד    שמרני אל כי-חסיתי בך

2 ב אמרת ליהוה אדני אתה    טובתי בל-עליך

3 ג לקדושים אשר-בארץ המה    ואדירי כל-חפצי-בם

4 ד ירבו עצבותם    אחר מהרו בל-אסיך נסכיהם מדם    ובל-אשא את-שמותם על-שפתי

5 ה יהוה מנת-חלקי וכוסי--    אתה תומיך גורלי

6 ו חבלים נפלו-לי בנעמים    אף-נחלת שפרה עלי

7 ז אברך--את-יהוה אשר יעצני    אף-לילות יסרוני כליותי

8 ח שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט

9 ט לכן שמח לבי--ויגל כבודי    אף-בשרי ישכן לבטח

10 י כי לא-תעזב נפשי לשאול    לא-תתן חסידך לראות שחת

11 יא תודיעני    ארח חיים שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

Capítulos

Bíblias