Salmos 17

1 א תפלה לדוד שמעה יהוה צדק--    הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא    שפתי מרמה

2 ב מלפניך משפטי יצא    עיניך תחזינה מישרים

3 ג בחנת לבי פקדת לילה--    צרפתני בל-תמצא זמתי    בל-יעבר-פי

4 ד לפעלות אדם בדבר שפתיך--    אני שמרתי ארחות פריץ

5 ה תמך אשרי במעגלותיך    בל-נמוטו פעמי

6 ו אני-קראתיך כי-תענני אל    הט-אזנך לי שמע אמרתי

7 ז הפלה חסדיך מושיע חוסים--    ממתקוממים בימינך

8 ח שמרני כאישון בת-עין    בצל כנפיך תסתירני

9 ט מפני רשעים זו שדוני    איבי בנפש יקיפו עלי

10 י חלבמו סגרו    פימו דברו בגאות

11 יא אשרינו עתה סבבוני (סבבונו)    עיניהם ישיתו לנטות בארץ

12 יב דמינו--כאריה יכסוף לטרף    וככפיר ישב במסתרים

13 יג קומה יהוה--    קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי    מרשע חרבך

14 יד ממתים ידך יהוה    ממתים מחלד-- חלקם בחיים    וצפינך (וצפונך) תמלא בטנם ישבעו בנים--    והניחו יתרם לעולליהם

15 טו אני--בצדק אחזה פניך    אשבעה בהקיץ תמונתך

Capítulos

Bíblias