Salmos 19

1 א למנצח מזמור לדוד

2 ב השמים מספרים כבוד-אל    ומעשה ידיו מגיד הרקיע

3 ג יום ליום יביע אמר    ולילה ללילה יחוה-דעת

4 ד אין-אמר ואין דברים    בלי נשמע קולם

5 ה בכל-הארץ יצא קום    ובקצה תבל מליהם לשמש    שם-אהל בהם

6 ו והוא--כחתן יצא מחפתו    ישיש כגבור לרוץ ארח

7 ז מקצה השמים מוצאו--ותקופתו על-קצותם    ואין נסתר מחמתו

8 ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש    עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי

9 ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב    מצות יהוה ברה מאירת עינים

10 י יראת יהוה טהורה--עומדת לעד    משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו

11 יא הנחמדים--מזהב ומפז רב    ומתוקים מדבש ונפת צופים

12 יב גם-עבדך נזהר בהם    בשמרם עקב רב

13 יג שגיאות מי-יבין    מנסתרות נקני

14 יד גם מזדים חשך עבדך--    אל-ימשלו-בי אז איתם ונקיתי    מפשע רב [ (Psalms 19:15) טו  יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי    לפניך יהוה    צורי וגאלי ]

Capítulos

Bíblias