Salmos 2

1 א למה רגשו גוים    ולאמים יהגו-ריק

2 ב יתיצבו מלכי-ארץ--    ורוזנים נוסדו-יחד על-יהוה    ועל-משיחו

3 ג ננתקה את-מוסרותימו    ונשליכה ממנו עבתימו

4 ד יושב בשמים ישחק    אדני ילעג-למו

5 ה אז ידבר אלימו באפו    ובחרונו יבהלמו

6 ו ואני נסכתי מלכי    על-ציון הר-קדשי

7 ז אספרה אל-חק    יהוה אמר אלי בני אתה--אני היום ילדתיך

8 ח שאל ממני--ואתנה גוים נחלתך    ואחזתך אפסי-ארץ

9 ט תרעם בשבט ברזל    ככלי יוצר תנפצם

10 י ועתה מלכים השכילו    הוסרו שפטי ארץ

11 יא עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה

12 יב נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך--    כי-יבער כמעט אפו אשרי    כל-חוסי בו

Capítulos

Bíblias