Salmos 20

1 א למנצח מזמור לדוד

2 ב יענך יהוה ביום צרה    ישגבך שם אלהי יעקב

3 ג ישלח-עזרך מקדש    ומציון יסעדך

4 ד יזכר כל-מנחתך    ועולתך ידשנה סלה

5 ה יתן-לך כלבבך    וכל-עצתך ימלא

6 ו נרננה בישועתך--    ובשם-אלהינו נדגל ימלא יהוה    כל-משאלותיך

7 ז עתה ידעתי--    כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו--    בגברות ישע ימינו

8 ח אלה ברכב    ואלה בסוסים ואנחנו    בשם-יהוה אלהינו נזכיר

9 ט המה כרעו ונפלו    ואנחנו קמנו ונתעודד [ (Psalms 20:10) י  יהוה הושיעה    המלך יעננו ביום-קראנו ]

Capítulos

Bíblias