Salmos 21

1 א למנצח מזמור לדוד

2 ב יהוה בעזך ישמח-מלך    ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד

3 ג תאות לבו נתתה לו    וארשת שפתיו בל-מנעת סלה

4 ד כי-תקדמנו ברכות טוב    תשית לראשו עטרת פז

5 ה חיים שאל ממך--נתתה לו    ארך ימים עולם ועד

6 ו גדול כבודו בישועתך    הוד והדר תשוה עליו

7 ז כי-תשיתהו ברכות לעד    תחדהו בשמחה את-פניך

8 ח כי-המלך בטח ביהוה    ובחסד עליון בל-ימוט

9 ט תמצא ידך לכל-איביך    ימינך תמצא שנאיך

10 י תשיתמו כתנור אש--    לעת פניך יהוה באפו יבלעם    ותאכלם אש

11 יא פרימו מארץ תאבד    וזרעם מבני אדם

12 יב כי-נטו עליך רעה    חשבו מזמה בל-יוכלו

13 יג כי תשיתמו שכם    במיתריך תכונן על-פניהם [ (Psalms 21:14) יד  רומה יהוה בעזך    נשירה ונזמרה גבורתך ]

Capítulos

Bíblias