Salmos 22

1 א למנצח על-אילת השחר    מזמור לדוד

2 ב אלי אלי למה עזבתני    רחוק מישועתי דברי שאגתי

3 ג אלהי--אקרא יומם ולא תענה    ולילה ולא-דמיה לי

4 ד ואתה קדוש--    יושב תהלות ישראל

5 ה בך בטחו אבתינו    בטחו ותפלטמו

6 ו אליך זעקו ונמלטו    בך בטחו ולא-בושו

7 ז ואנכי תולעת ולא-איש    חרפת אדם ובזוי עם

8 ח כל-ראי ילעגו לי    יפטירו בשפה יניעו ראש

9 ט גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו

10 י כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי

11 יא עליך השלכתי מרחם    מבטן אמי אלי אתה

12 יב אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה    כי-אין עוזר

13 יג סבבוני פרים רבים    אבירי בשן כתרוני

14 יד פצו עלי פיהם    אריה טרף ושאג

15 טו כמים נשפכתי--    והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג    נמס בתוך מעי

16 טז יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי    ולעפר-מות תשפתני

17 יז כי סבבוני כלבים    עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

18 יח אספר כל-עצמותי    המה יביטו יראו-בי

19 יט יחלקו בגדי להם    ועל-לבושי יפילו גורל

20 כ ואתה יהוה אל-תרחק    אילותי לעזרתי חושה

21 כא הצילה מחרב נפשי    מיד-כלב יחידתי

22 כב הושיעני מפי אריה    ומקרני רמים עניתני

23 כג אספרה שמך לאחי    בתוך קהל אהללך

24 כד יראי יהוה הללוהו--    כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו    כל-זרע ישראל

25 כה כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני--    ולא-הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו    שמע

26 כו מאתך תהלתי    בקהל רב--נדרי אשלם נגד יראיו

27 כז יאכלו ענוים וישבעו--    יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם    לעד

28 כח יזכרו וישבו אל-יהוה--    כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך    כל-משפחות גוים

29 כט כי ליהוה המלוכה    ומשל בגוים

30 ל אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ--    לפניו יכרעו כל-יורדי עפר ונפשו    לא חיה

31 לא זרע יעבדנו    יספר לאדני לדור [ (Psalms 22:32) לב  יבאו ויגידו צדקתו    לעם נולד כי עשה ]

Capítulos

Bíblias