Salmos 24

1 א לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה    תבל וישבי בה

2 ב כי-הוא על-ימים יסדה    ועל-נהרות יכוננה

3 ג מי-יעלה בהר-יהוה    ומי-יקום במקום קדשו

4 ד נקי כפים    ובר-לבב אשר לא-נשא לשוא נפשי    ולא נשבע למרמה

5 ה ישא ברכה מאת יהוה    וצדקה מאלהי ישעו

6 ו זה דור דרשו    מבקשי פניך יעקב סלה

7 ז שאו שערים ראשיכם    והנשאו פתחי עולם ויבוא    מלך הכבוד

8 ח מי זה    מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור    יהוה גבור מלחמה

9 ט שאו שערים ראשיכם    ושאו פתחי עולם ויבא    מלך הכבוד

10 י מי הוא זה    מלך הכבוד יהוה צבאות--    הוא מלך הכבוד סלה

Capítulos

Bíblias