Salmos 26

1 א לדוד  שפטני יהוה--    כי-אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי    לא אמעד

2 ב בחנני יהוה ונסני    צרופה (צרפה) כליותי ולבי

3 ג כי-חסדך לנגד עיני    והתהלכתי באמתך

4 ד לא-ישבתי עם-מתי-שוא    ועם נעלמים לא אבוא

5 ה שנאתי קהל מרעים    ועם-רשעים לא אשב

6 ו ארחץ בנקיון כפי    ואסבבה את-מזבחך יהוה

7 ז לשמע בקול תודה    ולספר כל-נפלאותיך

8 ח יהוה--אהבתי מעון ביתך    ומקום משכן כבודך

9 ט אל-תאסף עם-חטאים נפשי    ועם-אנשי דמים חיי

10 י אשר-בידיהם זמה    וימינם מלאה שחד

11 יא ואני בתמי אלך    פדני וחנני

12 יב רגלי עמדה במישור    במקהלים אברך יהוה

Capítulos

Bíblias