Salmos 28

1 א לדוד אליך יהוה אקרא--    צורי אל-תחרש ממני פן-תחשה ממני    ונמשלתי עם-יורדי בור

2 ב שמע קול תחנוני    בשועי אליך בנשאי ידי    אל-דביר קדשך

3 ג אל-תמשכני עם-רשעים    ועם-פעלי-און דברי שלום עם-רעיהם    ורעה בלבבם

4 ד תן-להם כפעלם    וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם    השב גמולם להם

5 ה כי לא יבינו אל-פעלת יהוה--    ואל-מעשה ידיו יהרסם    ולא יבנם

6 ו ברוך יהוה    כי-שמע קול תחנוני

7 ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי    ומשירי אהודנו

8 ח יהוה עז-למו    ומעוז ישועות משיחו הוא

9 ט הושיעה את-עמך--    וברך את-נחלתך ורעם ונשאם    עד-העולם

Capítulos

Bíblias