Salmos 29

1 א מזמור לדוד    הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז

2 ב הבו ליהוה כבוד שמו    השתחוו ליהוה בהדרת-קדש

3 ג קול יהוה    על-המים אל-הכבוד הרעים    יהוה על-מים רבים

4 ד קול-יהוה בכח    קול יהוה בהדר

5 ה קול יהוה שבר ארזים    וישבר יהוה את-ארזי הלבנון

6 ו וירקידם כמו-עגל    לבנון ושרין כמו בן-ראמים

7 ז קול-יהוה חצב    להבות אש

8 ח קול יהוה יחיל מדבר    יחיל יהוה מדבר קדש

9 ט קול יהוה יחולל אילות--    ויחשף יערות ובהיכלו--    כלו אמר כבוד

10 י יהוה למבול ישב    וישב יהוה מלך לעולם

11 יא יהוה--עז לעמו יתן    יהוה יברך את-עמו בשלום

Capítulos

Bíblias