Salmos 3

1 א מזמור לדוד    בברחו מפני אבשלום בנו

2 ב יהוה מה-רבו צרי    רבים קמים עלי

3 ג רבים אמרים לנפשי    אין ישועתה לו באלהים סלה

4 ד ואתה יהוה מגן בעדי    כבודי ומרים ראשי

5 ה קולי אל-יהוה אקרא    ויענני מהר קדשו סלה

6 ו אני שכבתי ואישנה    הקיצותי--כי יהוה יסמכני

7 ז לא-אירא מרבבות עם--    אשר סביב שתו עלי

8 ח קומה יהוה הושיעני אלהי--    כי-הכית את-כל-איבי לחי שני רשעים    שברת [ (Psalms 3:9) ט  ליהוה הישועה    על-עמך ברכתך סלה ]

Capítulos

Bíblias