Salmos 30

1 א מזמור  שיר-חנכת הבית לדוד

2 ב ארוממך יהוה כי דליתני    ולא-שמחת איבי לי

3 ג יהוה אלהי--    שועתי אליך ותרפאני

4 ד יהוה--העלית מן-שאול נפשי    חייתני מיורדי- (מירדי-) בור

5 ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו

6 ו כי רגע באפו--    חיים ברצונו בערב ילין בכי    ולבקר רנה

7 ז ואני אמרתי בשלוי--    בל-אמוט לעולם

8 ח יהוה--    ברצונך העמדתה להררי-עז הסתרת פניך    הייתי נבהל

9 ט אליך יהוה אקרא    ואל-אדני אתחנן

10 י מה-בצע בדמי    ברדתי אל-שחת היודך עפר    היגיד אמתך

11 יא שמע-יהוה וחנני    יהוה היה-עזר לי

12 יב הפכת מספדי למחול לי    פתחת שקי ותאזרני שמחה [ (Psalms 30:13) יג  למען יזמרך כבוד--    ולא ידם יהוה אלהי    לעולם אודך ]

Capítulos

Bíblias