Salmos 31

1 א למנצח מזמור לדוד

2 ב בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם    בצדקתך פלטני

3 ג הטה אלי אזנך--    מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז--לבית מצודות    להושיעני

4 ד כי-סלעי ומצודתי אתה    ולמען שמך תנחני ותנהלני

5 ה תוציאני--מרשת זו טמנו לי    כי-אתה מעוזי

6 ו בידך אפקיד רוחי    פדית אותי יהוה--אל אמת

7 ז שנאתי השמרים הבלי-שוא    ואני אל-יהוה בטחתי

8 ח אגילה ואשמחה    בחסדך אשר ראית את-עניי    ידעת בצרות נפשי

9 ט ולא הסגרתני ביד-אויב    העמדת במרחב רגלי

10 י חנני יהוה    כי צר-לי עששה בכעס עיני    נפשי ובטני

11 יא כי כלו ביגון חיי--    ושנותי באנחה כשל בעוני כחי    ועצמי עששו

12 יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד--    ופחד למידעי ראי בחוץ--    נדדו ממני

13 יג נשכחתי כמת מלב    הייתי ככלי אבד

14 יד כי שמעתי דבת רבים--    מגור מסביב בהוסדם יחד עלי    לקחת נפשי זממו

15 טו ואני עליך בטחתי יהוה    אמרתי אלהי אתה

16 טז בידך עתתי    הצילני מיד-אויבי ומרדפי

17 יז האירה פניך על-עבדך    הושיעני בחסדך

18 יח יהוה--אל-אבושה כי קראתיך    יבשו רשעים ידמו לשאול

19 יט תאלמנה שפתי-שקר    הדברות על-צדיק עתק--בגאוה ובוז

20 כ מה רב-טובך    אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך    נגד בני אדם

21 כא תסתירם בסתר פניך--    מרכסי-איש תצפנם בסכה    מריב לשנות

22 כב ברוך יהוה    כי הפליא חסדו לי בעיר מצור

23 כג ואני אמרתי בחפזי--    נגרזתי מנגד עיניך אכן--שמעת קול תחנוני    בשועי אליך

24 כד אהבו את-יהוה    כל-חסידיו אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה [ (Psalms 31:25) כה  חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]

Capítulos

Bíblias