Salmos 32

1 א לדוד משכיל    אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה

2 ב אשרי אדם--לא יחשב יהוה לו עון    ואין ברוחו רמיה

3 ג כי-החרשתי בלו עצמי--    בשאגתי כל-היום

4 ד כי יומם ולילה--    תכבד עלי ידך נהפך לשדי--    בחרבני קיץ סלה

5 ה חטאתי אודיעך    ועוני לא-כסיתי-- אמרתי    אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי    סלה

6 ו על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך--    לעת מצא רק לשטף מים רבים--    אליו לא יגיעו

7 ז אתה סתר לי--    מצר תצרני רני פלט    תסובבני סלה

8 ח אשכילך ואורך--בדרך-זו תלך    איעצה עליך עיני

9 ט אל-תהיו כסוס כפרד--    אין הבין במתג-ורסן עדיו לבלום    בל קרב אליך

10 י רבים מכאובים לרשע    והבוטח ביהוה--חסד יסובבנו

11 יא שמחו ביהוה וגילו צדיקים    והרנינו כל-ישרי-לב

Capítulos

Bíblias