Salmos 33

1 א רננו צדיקים ביהוה    לישרים נאוה תהלה

2 ב הודו ליהוה בכנור    בנבל עשור זמרו-לו

3 ג שירו-לו שיר חדש    היטיבו נגן בתרועה

4 ד כי-ישר דבר-יהוה    וכל-מעשהו באמונה

5 ה אהב צדקה ומשפט    חסד יהוה מלאה הארץ

6 ו בדבר יהוה שמים נעשו    וברוח פיו כל-צבאם

7 ז כנס כנד מי הים    נתן באוצרות תהומות

8 ח ייראו מיהוה כל-הארץ    ממנו יגורו כל-ישבי תבל

9 ט כי הוא אמר ויהי    הוא-צוה ויעמד

10 י יהוה הפיר עצת-גוים    הניא מחשבות עמים

11 יא עצת יהוה לעולם תעמד    מחשבות לבו לדר ודר

12 יב אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו    העם בחר לנחלה לו

13 יג משמים הביט יהוה    ראה את-כל-בני האדם

14 יד ממכון-שבתו השגיח--    אל כל-ישבי הארץ

15 טו היצר יחד לבם    המבין אל-כל-מעשיהם

16 טז אין-המלך נושע ברב-חיל    גבור לא-ינצל ברב-כח

17 יז שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט

18 יח הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו

19 יט להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב

20 כ נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא

21 כא כי-בו ישמח לבנו    כי בשם קדשו בטחנו

22 כב יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך

Capítulos

Bíblias