Salmos 37

1 א לדוד  אל-תתחר במרעים    אל-תקנא בעשי עולה

2 ב כי כחציר מהרה ימלו    וכירק דשא יבולון

3 ג בטח ביהוה ועשה-טוב    שכן-ארץ ורעה אמונה

4 ד והתענג על-יהוה    ויתן-לך משאלת לבך

5 ה גול על-יהוה דרכך    ובטח עליו והוא יעשה

6 ו והוציא כאור צדקך    ומשפטך כצהרים

7 ז דום ליהוה--    והתחולל-לו אל-תתחר במצליח דרכו    באיש עשה מזמות

8 ח הרף מאף ועזב חמה    אל-תתחר אך-להרע

9 ט כי-מרעים יכרתון    וקוי יהוה המה יירשו-ארץ

10 י ועוד מעט ואין רשע    והתבוננת על-מקומו ואיננו

11 יא וענוים יירשו-ארץ    והתענגו על-רב שלום

12 יב זמם רשע לצדיק    וחרק עליו שניו

13 יג אדני ישחק-לו    כי-ראה כי-יבא יומו

14 יד חרב פתחו רשעים--    ודרכו קשתם להפיל עני ואביון    לטבוח ישרי-דרך

15 טו חרבם תבוא בלבם    וקשתותם תשברנה

16 טז טוב-מעט לצדיק--    מהמון רשעים רבים

17 יז כי זרועות רשעים תשברנה    וסומך צדיקים יהוה

18 יח יודע יהוה ימי תמימם    ונחלתם לעולם תהיה

19 יט לא-יבשו בעת רעה    ובימי רעבון ישבעו

20 כ כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים    כלו בעשן כלו

21 כא לוה רשע ולא ישלם    וצדיק חונן ונותן

22 כב כי מברכיו יירשו ארץ    ומקלליו יכרתו

23 כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו    ודרכו יחפץ

24 כד כי-יפל לא-יוטל    כי-יהוה סומך ידו

25 כה נער הייתי--    גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב    וזרעו מבקש-לחם

26 כו כל-היום חונן ומלוה    וזרעו לברכה

27 כז סור מרע ועשה-טוב    ושכן לעולם

28 כח כי יהוה אהב משפט    ולא-יעזב את-חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים    נכרת

29 כט צדיקים יירשו-ארץ    וישכנו לעד עליה

30 ל פי-צדיק יהגה חכמה    ולשונו תדבר משפט

31 לא תורת אלהיו בלבו    לא תמעד אשריו

32 לב צופה רשע לצדיק    ומבקש להמיתו

33 לג יהוה לא-יעזבנו בידו    ולא ירשיענו בהשפטו

34 לד קוה אל-יהוה ושמר דרכו    וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים    תראה

35 לה ראיתי רשע עריץ    ומתערה כאזרח רענן

36 לו ויעבר והנה איננו    ואבקשהו ולא נמצא

37 לז שמר-תם וראה ישר    כי-אחרית לאיש שלום

38 לח ופשעים נשמדו יחדו    אחרית רשעים נכרתה

39 לט ותשועת צדיקים מיהוה    מעוזם בעת צרה

40 מ ויעזרם יהוה ויפלטם    יפלטם מרשעים ויושיעם--כי-חסו בו

Capítulos

Bíblias