Salmos 39

1 א למנצח לידיתון (לידותון)    מזמור לדוד

2 ב אמרתי--    אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום--    בעד רשע לנגדי

3 ג נאלמתי דומיה החשיתי מטוב    וכאבי נעכר

4 ד חם-לבי בקרבי--בהגיגי תבער-אש    דברתי בלשוני

5 ה הודיעני יהוה קצי--ומדת ימי מה-היא    אדעה מה-חדל אני

6 ו הנה טפחות נתתה ימי--    וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם    נצב סלה

7 ז אך-בצלם יתהלך-איש--    אך-הבל יהמיון יצבר    ולא-ידע מי-אספם

8 ח ועתה מה-קויתי אדני--    תוחלתי לך היא

9 ט מכל-פשעי הצילני    חרפת נבל אל-תשימני

10 י נאלמתי לא אפתח-פי    כי אתה עשית

11 יא הסר מעלי נגעך    מתגרת ידך אני כליתי

12 יב בתוכחות על-עון יסרת איש--    ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם    סלה

13 יג שמעה תפלתי יהוה    ושועתי האזינה-- אל-דמעתי    אל-תחרש כי גר אנכי עמך    תושב ככל-אבותי [ (Psalms 39:14) יד  השע ממני ואבליגה--    בטרם אלך ואינני ]

Capítulos

Bíblias