Salmos 40

1 א למנצח לדוד מזמור

2 ב קוה קויתי יהוה    ויט אלי וישמע שועתי

3 ג ויעלני מבור שאון--    מטיט היון ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי

4 ד ויתן בפי שיר חדש--    תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה

5 ה אשרי הגבר--    אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים    ושטי כזב

6 ו רבות עשית    אתה יהוה אלהי-- נפלאתיך ומחשבתיך    אלינו אין ערך אליך--אגידה ואדברה    עצמו מספר

7 ז זבח ומנחה לא-חפצת--    אזנים כרית לי עולה וחטאה    לא שאלת

8 ח אז אמרתי הנה-באתי    במגלת-ספר כתוב עלי

9 ט לעשות-רצונך אלהי חפצתי    ותורתך בתוך מעי

10 י בשרתי צדק בקהל רב--    הנה שפתי לא אכלא יהוה    אתה ידעת

11 יא צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב

12 יב אתה יהוה--    לא-תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך    תמיד יצרוני

13 יג כי אפפו-עלי רעות    עד-אין מספר-- השיגוני עונתי    ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי    ולבי עזבני

14 יד רצה יהוה להצילני    יהוה לעזרתי חושה

15 טו יבשו ויחפרו יחד--    מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו--    חפצי רעתי

16 טז ישמו על-עקב בשתם--    האמרים לי האח האח

17 יז ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה--    אהבי תשועתך [ (Psalms 40:18) יח  ואני עני ואביון--    אדני יחשב-לי עזרתי ומפלטי אתה    אלהי אל-תאחר ]

Capítulos

Bíblias