Salmos 41

1 א למנצח מזמור לדוד

2 ב אשרי משכיל אל-דל    ביום רעה ימלטהו יהוה

3 ג יהוה ישמרהו ויחיהו--יאשר (ואשר) בארץ    ואל-תתנהו בנפש איביו

4 ד יהוה--יסעדנו על-ערש דוי    כל-משכבו הפכת בחליו

5 ה אני-אמרתי יהוה חנני    רפאה נפשי כי-חטאתי לך

6 ו אויבי--יאמרו רע לי    מתי ימות ואבד שמו

7 ז ואם-בא לראות שוא ידבר--לבו יקבץ-און לו    יצא לחוץ ידבר

8 ח יחד--עלי יתלחשו כל-שנאי    עלי--יחשבו רעה לי

9 ט דבר-בליעל יצוק בו    ואשר שכב לא-יוסיף לקום

10 י גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו--    אוכל לחמי הגדיל עלי    עקב

11 יא ואתה יהוה חנני והקימני    ואשלמה להם

12 יב בזאת ידעתי כי-חפצת בי    כי לא-יריע איבי עלי

13 יג ואני--בתמי תמכת בי    ותציבני לפניך לעולם [ (Psalms 41:14) יד  ברוך יהוה אלהי ישראל--מהעולם ועד העולם    אמן ואמן ]

Capítulos

Bíblias