Salmos 42

1 א למנצח משכיל לבני-קרח

2 ב כאיל תערג על-אפיקי-מים--    כן נפשי תערג אליך אלהים

3 ג צמאה נפשי לאלהים--    לאל חי מתי אבוא    ואראה פני אלהים

4 ד היתה-לי דמעתי לחם    יומם ולילה באמר אלי כל-היום    איה אלהיך

5 ה אלה אזכרה    ואשפכה עלי נפשי-- כי אעבר בסך    אדדם עד-בית אלהים בקול-רנה ותודה    המון חוגג

6 ו מה-תשתוחחי נפשי--    ותהמי עלי הוחלי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועות פניו

7 ז אלהי--    עלי נפשי תשתוחח על-כן--אזכרך מארץ ירדן    וחרמונים מהר מצער

8 ח תהום-אל-תהום קורא    לקול צנוריך כל-משבריך וגליך    עלי עברו

9 ט יומם יצוה יהוה חסדו    ובלילה שירה עמי-- תפלה    לאל חיי

10 י אומרה לאל סלעי--    למה שכחתני למה-קדר אלך--    בלחץ אויב

11 יא ברצח בעצמותי--    חרפוני צוררי באמרם אלי כל-היום    איה אלהיך [ (Psalms 42:12) יב  מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי ]

Capítulos

Bíblias