Salmos 45

1 א למנצח על-ששנים לבני-קרח    משכיל שיר ידידת

2 ב רחש לבי דבר טוב--    אמר אני מעשי למלך לשוני    עט סופר מהיר

3 ג יפיפית מבני אדם--    הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים    לעולם

4 ד חגור-חרבך על-ירך גבור--    הודך והדרך

5 ה והדרך צלח רכב--    על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות    ימינך

6 ו חציך שנונים    עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך

7 ז כסאך אלהים עולם ועד    שבט מישר שבט מלכותך

8 ח אהבת צדק    ותשנא-רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון--    מחברך

9 ט מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך

10 י בנות מלכים ביקרותיך    נצבה שגל לימינך בכתם אופיר

11 יא שמעי-בת וראי והטי אזנך    ושכחי עמך ובית אביך

12 יב ויתאו המלך יפיך    כי-הוא אדניך והשתחוי-לו

13 יג ובת-צר    במנחה פניך יחלו--עשירי עם

14 יד כל-כבודה בת-מלך פנימה    ממשבצות זהב לבושה

15 טו לרקמות תובל למלך    בתולות אחריה רעותיה--מובאות לך

16 טז תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך

17 יז תחת אבתיך יהיו בניך    תשיתמו לשרים בכל-הארץ [ (Psalms 45:18) יח  אזכירה שמך בכל-דר ודר    על-כן עמים יהודוך לעלם ועד ]

Capítulos

Bíblias