Salmos 46

1 א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר

2 ב אלהים לנו מחסה ועז    עזרה בצרות נמצא מאד

3 ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ    ובמוט הרים בלב ימים

4 ד יהמו יחמרו מימיו    ירעשו הרים בגאותו סלה

5 ה נהר--פלגיו ישמחו עיר-אלהים    קדש משכני עליון

6 ו אלהים בקרבה בל-תמוט    יעזרה אלהים לפנות בקר

7 ז המו גוים מטו ממלכות    נתן בקולו תמוג ארץ

8 ח יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה

9 ט לכו-חזו מפעלות יהוה--    אשר-שם שמות בארץ

10 י משבית מלחמות    עד-קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית    עגלות ישרף באש

11 יא הרפו ודעו כי-אנכי אלהים    ארום בגוים ארום בארץ [ (Psalms 46:12) יב  יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה ]

Capítulos

Bíblias