Salmos 48

1 א שיר מזמור לבני-קרח

2 ב גדול יהוה ומהלל מאד--    בעיר אלהינו הר-קדשו

3 ג יפה נוף    משוש כל-הארץ הר-ציון ירכתי צפון    קרית מלך רב

4 ד אלהים בארמנותיה    נודע למשגב

5 ה כי-הנה המלכים נועדו    עברו יחדו

6 ו המה ראו כן תמהו    נבהלו נחפזו

7 ז רעדה אחזתם שם    חיל כיולדה

8 ח ברוח קדים--    תשבר אניות תרשיש

9 ט כאשר שמענו    כן ראינו-- בעיר-יהוה צבאות    בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד-עולם    סלה

10 י דמינו אלהים חסדך--    בקרב היכלך

11 יא כשמך אלהים--    כן תהלתך על-קצוי-ארץ צדק    מלאה ימינך

12 יב ישמח הר ציון--תגלנה בנות יהודה    למען משפטיך

13 יג סבו ציון והקיפוה    ספרו מגדליה

14 יד שיתו לבכם לחילה--פסגו ארמנותיה    למען תספרו לדור אחרון [ (Psalms 48:15) טו  כי זה אלהים אלהינו--עולם ועד    הוא ינהגנו על-מות ]

Capítulos

Bíblias