Salmos 49

1 א למנצח לבני-קרח מזמור

2 ב שמעו-זאת כל-העמים    האזינו כל-ישבי חלד

3 ג גם-בני אדם גם-בני-איש--    יחד עשיר ואביון

4 ד פי ידבר חכמות    והגות לבי תבונות

5 ה אטה למשל אזני    אפתח בכנור חידתי

6 ו למה אירא בימי רע--    עון עקבי יסובני

7 ז הבטחים על-חילם    וברב עשרם יתהללו

8 ח אח--לא פדה יפדה איש    לא-יתן לאלהים כפרו

9 ט ויקר פדיון נפשם    וחדל לעולם

10 י ויחי-עוד לנצח    לא יראה השחת

11 יא כי יראה חכמים ימותו--    יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים    חילם

12 יב קרבם בתימו לעולם--    משכנתם לדור ודר קראו בשמותם    עלי אדמות

13 יג ואדם ביקר בל-ילין    נמשל כבהמות נדמו

14 יד זה דרכם כסל למו    ואחריהם בפיהם ירצו סלה

15 טו כצאן לשאול שתו--    מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר--וצירם (וצורם) לבלות שאול    מזבל לו

16 טז אך-אלהים--יפדה נפשי מיד-שאול    כי יקחני סלה

17 יז אל-תירא כי-יעשר איש    כי-ירבה כבוד ביתו

18 יח כי לא במותו יקח הכל    לא-ירד אחריו כבודו

19 יט כי-נפשו בחייו יברך    ויודך כי-תיטיב לך

20 כ תבוא עד-דור אבותיו    עד-נצח לא יראו-אור [ (Psalms 49:21) כא  אדם ביקר ולא יבין    נמשל כבהמות נדמו ]

Capítulos

Bíblias