Salmos 5

1 א למנצח אל-הנחילות    מזמור לדוד

2 ב אמרי האזינה יהוה    בינה הגיגי

3 ג הקשיבה לקול שועי--מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל

4 ד יהוה--בקר תשמע קולי    בקר אערך-לך ואצפה

5 ה כי לא אל חפץ רשע אתה    לא יגרך רע

6 ו לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך    שנאת כל-פעלי און

7 ז תאבד דברי כזב    איש-דמים ומרמה יתעב יהוה

8 ח ואני--ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך

9 ט יהוה נחני בצדקתך--למען שוררי    הושר (הישר) לפני דרכך

10 י כי אין בפיהו נכונה--קרבם הוות    קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון

11 יא האשימם אלהים--    יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו--    כי-מרו בך

12 יב וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו--    ותסך עלימו ויעלצו בך    אהבי שמך [ (Psalms 5:13) יג  כי-אתה תברך צדיק    יהוה--כצנה רצון תעטרנו ]

Capítulos

Bíblias