Salmos 52

1 א למנצח משכיל לדוד

2 ב בבוא דואג האדמי--    ויגד לשאול ויאמר לו--    בא דוד אל-בית אחימלך

3 ג מה-תתהלל ברעה הגבור    חסד אל כל-היום

4 ד הוות תחשב לשונך    כתער מלטש עשה רמיה

5 ה אהבת רע מטוב    שקר מדבר צדק סלה

6 ו אהבת כל-דברי-בלע    לשון מרמה

7 ז גם-אל    יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל    ושרשך מארץ חיים סלה

8 ח ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו

9 ט הנה הגבר--    לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו    יעז בהותו [ (Psalms 52:10) י  ואני כזית רענן--    בבית אלהים בטחתי בחסד-אלהים    עולם ועד ] [ (Psalms 52:11) יא  אודך לעולם כי עשית    ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך ]

Capítulos

Bíblias