Salmos 53

1 א למנצח על-מחלת משכיל לדוד

2 ב אמר נבל בלבו    אין אלהים השחיתו והתעיבו עול--    אין עשה-טוב

3 ג אלהים--    משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל--    דרש את-אלהים

4 ד כלו סג יחדו נאלחו    אין עשה-טוב אין גם-אחד

5 ה הלא ידעו פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו

6 ו שם פחדו פחד--    לא-היה-פחד כי-אלהים--פזר עצמות חנך    הבשתה כי-אלהים מאסם [ (Psalms 53:7) ז  מי יתן מציון    ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל ]

Capítulos

Bíblias