Salmos 56

1 א למנצח על-יונת אלם רחקים--    לדוד מכתם באחז אותו פלשתים    בגת

2 ב חנני אלהים כי-שאפני אנוש    כל-היום לחם ילחצני

3 ג שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום

4 ד יום אירא--    אני אליך אבטח

5 ה באלהים    אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה בשר לי

6 ו כל-היום דברי יעצבו    עלי כל-מחשבתם לרע

7 ז יגורו יצפינו (יצפונו)--המה עקבי ישמרו    כאשר קוו נפשי

8 ח על-און פלט-למו    באף עמים הורד אלהים

9 ט נדי ספרתה-אתה    שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

10 י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא    זה-ידעתי כי-אלהים לי

11 יא באלהים אהלל דבר    ביהוה אהלל דבר

12 יב באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה אדם לי

13 יג עלי אלהים נדריך    אשלם תודת לך [ (Psalms 56:14) יד  כי הצלת נפשי ממות--    הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים--    באור החיים ]

Capítulos

Bíblias