Salmos 58

1 א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם

2 ב האמנם--אלם צדק תדברון    מישרים תשפטו בני אדם

3 ג אף-בלב עולת תפעלון    בארץ--חמס ידיכם תפלסון

4 ד זרו רשעים מרחם    תעו מבטן דברי כזב

5 ה חמת-למו כדמות חמת-נחש    כמו-פתן חרש יאטם אזנו

6 ו אשר לא-ישמע לקול מלחשים    חובר חברים מחכם

7 ז אלהים--הרס שנימו בפימו    מלתעות כפירים נתץ יהוה

8 ח ימאסו כמו-מים    יתהלכו-למו ידרך חצו    כמו יתמללו

9 ט כמו שבלול תמס יהלך    נפל אשת בל-חזו שמש

10 י בטרם יבינו סירתכם אטד    כמו-חי כמו-חרון ישערנו

11 יא ישמח צדיק כי-חזה נקם    פעמיו ירחץ בדם הרשע [ (Psalms 58:12) יב  ויאמר אדם אך-פרי לצדיק    אך יש-אלהים שפטים בארץ ]

Capítulos

Bíblias