Salmos 59

1 א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם    בשלח שאול וישמרו את-הבית    להמיתו

2 ב הצילני מאיבי אלהי    ממתקוממי תשגבני

3 ג הצילני מפעלי און    ומאנשי דמים הושיעני

4 ד כי הנה ארבו לנפשי--    יגורו עלי עזים לא-פשעי ולא-חטאתי    יהוה

5 ה בלי-עון ירצון ויכוננו    עורה לקראתי וראה

6 ו ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל--    הקיצה לפקד כל-הגוים אל-תחן כל-בגדי און    סלה

7 ז ישובו לערב יהמו ככלב    ויסובבו עיר

8 ח הנה יביעון בפיהם--חרבות בשפתותיהם    כי-מי שמע

9 ט ואתה יהוה תשחק-למו    תלעג לכל-גוים

10 י עזו אליך אשמרה    כי-אלהים משגבי

11 יא אלהי חסדו (חסדי) יקדמני    אלהים יראני בשררי

12 יב אל-תהרגם פן ישכחו עמי--הניעמו בחילך והורידמו    מגננו אדני

13 יג חטאת-פימו    דבר-שפתימו וילכדו בגאונם    ומאלה ומכחש יספרו

14 יד כלה בחמה    כלה ואינמו וידעו--כי-אלהים משל ביעקב    לאפסי הארץ סלה

15 טו וישבו לערב יהמו ככלב    ויסובבו עיר

16 טז המה ינועון (יניעון) לאכל--    אם-לא ישבעו וילינו

17 יז ואני אשיר עזך--    וארנן לבקר חסדך כי-היית משגב לי    ומנוס ביום צר-לי [ (Psalms 59:18) יח  עזי אליך אזמרה    כי-אלהים משגבי אלהי חסדי ]

Capítulos

Bíblias