Salmos 60

1 א למנצח על-שושן עדות    מכתם לדוד ללמד

2 ב בהצותו את ארם נהרים--    ואת-ארם צובה וישב יואב ויך את-אדום בגיא-מלח--    שנים עשר אלף

3 ג אלהים זנחתנו פרצתנו    אנפת תשובב לנו

4 ד הרעשתה ארץ פצמתה    רפה שבריה כי-מטה

5 ה הראית עמך קשה    השקיתנו יין תרעלה

6 ו נתתה ליראיך נס להתנוסס--    מפני קשט סלה

7 ז למען יחלצון ידידיך    הושיעה ימינך ועננו (וענני)

8 ח אלהים דבר בקדשו--אעלזה    אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

9 ט לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי    יהודה מחקקי

10 י מואב סיר רחצי--על-אדום אשליך נעלי    עלי פלשת התרועעי

11 יא מי יבלני עיר מצור    מי נחני עד-אדום

12 יב הלא-אתה אלהים זנחתנו    ולא-תצא אלהים בצבאותינו [ (Psalms 60:13) יג  הבה-לנו עזרת מצר    ושוא תשועת אדם ] [ (Psalms 60:14) יד  באלהים נעשה-חיל    והוא יבוס צרינו ]

Capítulos

Bíblias