Salmos 62

1 א למנצח על-ידותון--    מזמור לדוד

2 ב אך אל-אלהים דומיה נפשי    ממנו ישועתי

3 ג אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא-אמוט רבה

4 ד עד-אנה תהותתו על-איש--    תרצחו כלכם כקיר נטוי    גדר הדחויה

5 ה אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה

6 ו אך לאלהים דומי נפשי    כי-ממנו תקותי

7 ז אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא אמוט

8 ח על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים

9 ט בטחו בו בכל-עת עם--    שפכו-לפניו לבבכם אלהים מחסה-לנו    סלה

10 י אך הבל בני-אדם--    כזב בני-איש במאזנים לעלות    המה מהבל יחד

11 יא אל-תבטחו בעשק    ובגזל אל-תהבלו חיל כי-ינוב--    אל-תשיתו לב

12 יב אחת דבר אלהים--שתים-זו שמעתי    כי עז לאלהים [ (Psalms 62:13) יג  ולך-אדני חסד    כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו ]

Capítulos

Bíblias