Salmos 64

1 א למנצח מזמור לדוד

2 ב שמע-אלהים קולי בשיחי    מפחד אויב תצר חיי

3 ג תסתירני מסוד מרעים    מרגשת פעלי און

4 ד אשר שננו כחרב לשונם    דרכו חצם דבר מר

5 ה לירת במסתרים תם    פתאם ירהו ולא ייראו

6 ו יחזקו-למו דבר רע--    יספרו לטמון מוקשים אמרו    מי יראה-למו

7 ז יחפשו עולת--    תמנו חפש מחפש וקרב איש    ולב עמק

8 ח וירם אלהים    חץ פתאום--היו מכותם

9 ט ויכשילוהו עלימו לשונם    יתנדדו כל-ראה בם

10 י וייראו כל-אדם    ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו [ (Psalms 64:11) יא  ישמח צדיק ביהוה וחסה בו    ויתהללו כל-ישרי-לב ]

Capítulos

Bíblias