Salmos 65

1 א למנצח מזמור לדוד שיר

2 ב לך דמיה תהלה אלהים בציון    ולך ישלם-נדר

3 ג שמע תפלה--    עדיך כל-בשר יבאו

4 ד דברי עונת גברו מני    פשעינו אתה תכפרם

5 ה אשרי תבחר ותקרב--    ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך    קדש היכלך

6 ו נוראות בצדק תעננו--    אלהי ישענו מבטח כל-קצוי-ארץ    וים רחקים

7 ז מכין הרים בכחו    נאזר בגבורה

8 ח משביח שאון ימים--שאון גליהם    והמון לאמים

9 ט וייראו ישבי קצות--מאותתיך    מוצאי בקר וערב תרנין

10 י פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה--    פלג אלהים מלא מים תכין דגנם    כי-כן תכינה

11 יא תלמיה רוה נחת גדודה    ברביבים תמגגנה צמחה תברך

12 יב עטרת שנת טובתך    ומעגליך ירעפון דשן

13 יג ירעפו נאות מדבר    וגיל גבעות תחגרנה [ (Psalms 65:14) יד  לבשו כרים הצאן--    ועמקים יעטפו-בר יתרועעו    אף-ישירו ]

Capítulos

Bíblias