Salmos 7

1 א שגיון לדוד    אשר-שר ליהוה--על-דברי-כוש בן-ימיני

2 ב יהוה אלהי בך חסיתי    הושיעני מכל-רדפי והצילני

3 ג פן-יטרף כאריה נפשי    פרק ואין מציל

4 ד יהוה אלהי אם-עשיתי זאת    אם-יש-עול בכפי

5 ה אם-גמלתי שולמי רע    ואחלצה צוררי ריקם

6 ו ירדף אויב נפשי וישג--וירמס לארץ חיי    וכבודי לעפר ישכן סלה

7 ז קומה יהוה באפך--הנשא בעברות צוררי    ועורה אלי משפט צוית

8 ח ועדת לאמים תסובבך    ועליה למרום שובה

9 ט יהוה ידין עמים    שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי

10 י יגמר נא רע רשעים--    ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות--    אלהים צדיק

11 יא מגני על-אלהים    מושיע ישרי-לב

12 יב אלהים שופט צדיק    ואל זעם בכל-יום

13 יג אם-לא ישוב חרבו ילטוש    קשתו דרך ויכוננה

14 יד ולו הכין כלי מות    חציו לדלקים יפעל

15 טו הנה יחבל-און    והרה עמל וילד שקר

16 טז בור כרה ויחפרהו    ויפל בשחת יפעל

17 יז ישוב עמלו בראשו    ועל קדקדו חמסו ירד [ (Psalms 7:18) יח  אודה יהוה כצדקו    ואזמרה שם-יהוה עליון ]

Capítulos

Bíblias