Salmos 70

1 א-ב למנצח לדוד להזכיר

2 אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה

3 ג יבשו ויחפרו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

4 ד ישובו על-עקב בשתם--    האמרים האח האח

5 ה ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים--    אהבי ישועתך [ (Psalms 70:6) ו  ואני עני ואביון--    אלהים חושה-לי עזרי ומפלטי אתה    יהוה אל-תאחר ]

Capítulos

Bíblias