Salmos 71

1 א בך-יהוה חסיתי    אל-אבושה לעולם

2 ב בצדקתך תצילני ותפלטני    הטה-אלי אזנך והושיעני

3 ג היה לי לצור מעון לבוא--    תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי    אתה

4 ד אלהי--פלטני מיד רשע    מכף מעול וחומץ

5 ה כי-אתה תקותי    אדני יהוה מבטחי מנעורי

6 ו עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד

7 ז כמופת הייתי לרבים    ואתה מחסי-עז

8 ח ימלא פי תהלתך    כל-היום תפארתך

9 ט אל-תשליכני לעת זקנה    ככלות כחי אל-תעזבני

10 י כי-אמרו אויבי לי    ושמרי נפשי נועצו יחדו

11 יא לאמר אלהים עזבו    רדפו ותפשוהו כי-אין מציל

12 יב אלהים אל-תרחק ממני    אלהי לעזרתי חישה (חושה)

13 יג יבשו יכלו שטני נפשי    יעטו חרפה וכלמה--מבקשי רעתי

14 יד ואני תמיד איחל    והוספתי על-כל-תהלתך

15 טו פי יספר צדקתך--כל-היום תשועתך    כי לא ידעתי ספרות

16 טז אבוא--בגברות אדני יהוה    אזכיר צדקתך לבדך

17 יז אלהים למדתני מנעורי    ועד-הנה אגיד נפלאותיך

18 יח וגם עד-זקנה ושיבה--    אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור    לכל-יבוא גבורתך

19 יט וצדקתך אלהים    עד-מרום אשר-עשית גדלות    אלהים מי כמוך

20 כ אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות--    ורעות תשוב תחינו (תחיני)    ומתהמות הארץ תשוב תעלני

21 כא תרב גדלתי    ותסב תנחמני

22 כב גם-אני אודך בכלי-נבל--    אמתך אלהי אזמרה לך בכנור--    קדוש ישראל

23 כג תרננה שפתי כי אזמרה-לך    ונפשי אשר פדית

24 כד גם-לשוני--    כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו    מבקשי רעתי

Capítulos

Bíblias