Salmos 73

1 א מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים--    לברי לבב

2 ב ואני--כמעט נטוי (נטיו) רגלי    כאין שפכה (שפכו) אשרי

3 ג כי-קנאתי בהוללים    שלום רשעים אראה

4 ד כי אין חרצבות למותם    ובריא אולם

5 ה בעמל אנוש אינמו    ועם-אדם לא ינגעו

6 ו לכן ענקתמו גאוה    יעטף-שית חמס למו

7 ז יצא מחלב עינמו    עברו משכיות לבב

8 ח ימיקו וידברו ברע עשק    ממרום ידברו

9 ט שתו בשמים פיהם    ולשונם תהלך בארץ

10 י לכן ישיב (ישוב) עמו הלם    ומי מלא ימצו למו

11 יא ואמרו איכה ידע-אל    ויש דעה בעליון

12 יב הנה-אלה רשעים    ושלוי עולם השגו-חיל

13 יג אך-ריק זכיתי לבבי    וארחץ בנקיון כפי

14 יד ואהי נגוע כל-היום    ותוכחתי לבקרים

15 טו אם-אמרתי אספרה כמו    הנה דור בניך בגדתי

16 טז ואחשבה לדעת זאת    עמל היא (הוא) בעיני

17 יז עד-אבוא אל-מקדשי-אל    אבינה לאחריתם

18 יח אך בחלקות תשית למו    הפלתם למשואות

19 יט איך היו לשמה כרגע    ספו תמו מן-בלהות

20 כ כחלום מהקיץ--    אדני בעיר צלמם תבזה

21 כא כי יתחמץ לבבי    וכליותי אשתונן

22 כב ואני-בער ולא אדע    בהמות הייתי עמך

23 כג ואני תמיד עמך    אחזת ביד-ימיני

24 כד בעצתך תנחני    ואחר כבוד תקחני

25 כה מי-לי בשמים    ועמך לא-חפצתי בארץ

26 כו כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם

27 כז כי-הנה רחקיך יאבדו    הצמתה כל-זונה ממך

28 כח ואני קרבת אלהים--    לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי    לספר כל-מלאכותיך

Capítulos

Bíblias