Salmos 75

1 א למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר

2 ב הודינו לך אלהים--הודינו וקרוב שמך    ספרו נפלאותיך

3 ג כי אקח מועד    אני מישרים אשפט

4 ד נמגים ארץ וכל-ישביה    אנכי תכנתי עמודיה סלה

5 ה אמרתי להוללים אל-תהלו    ולרשעים אל-תרימו קרן

6 ו אל-תרימו למרום קרנכם    תדברו בצואר עתק

7 ז כי לא ממוצא וממערב    ולא ממדבר הרים

8 ח כי-אלהים שפט    זה ישפיל וזה ירים

9 ט כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך--    ויגר מזה אך-שמריה ימצו ישתו    כל רשעי-ארץ

10 י ואני אגיד לעלם    אזמרה לאלהי יעקב [ (Psalms 75:11) יא  וכל-קרני רשעים אגדע    תרוממנה קרנות צדיק ]

Capítulos

Bíblias